Genser/jakke raglan!

Readability

Genser/jakke raglan!

pictureca4fvv98.jpg

Stør­relser: 69 mnd, (1 år), 2 år, (3 år)
Gar­nfor­bruk: 1, (litt over 1), 1 ½, (2) nøster
Mate­ri­ale: Opal, 4 tr. sokkegarn, 100 g = 425m, men annet garn med samme strikke­fas­thet kan benyttes.
Pin­ner: Rund­pinne nr 2 ½, strøm­pepin­ner nr. 2 ½
Evt. tilbe­hør: Maske­markører til merk­ing av raglan/​mønster, knap­per, evt.
per­ler, bånd, blomster…

Det løn­ner seg alltid å lese gjen­nom opp­skriften før en starter på arbei­det.
På slut­ten av opp­skriften har jeg laget en tabell over de 4 stør­relsene, den gjør det enkelt når du skal strikke neste jakke/​genser, og allerede vet fremgangsmåten.Legg opp 84 (96) 108 (120) m på pinne nr 2 ½.
Strikk etter dia­gram­met 6 (6) 7 (7) riller (rettstrikk frem og tilbake) MEN husk: etter 2 riller strikkes et knap­phull slik:
1 r, 2 r sm, 2 kast, 2 vr.r sm. Kas­tene strikkes 1 r, 1 vr.r neste omg.
Neste knap­phull lages etter 10 nye riller.
Les avs­nit­tet mer­ket med * på slut­ten av opp­skriften om du vil strikke genser med knappestolpe.
Deretter strikkes det slik:
1.p: 6r (knappestolpe), 10 (12) 14 (16) r (ene forstykke), 1 kast, 1 r, 1 kast, 11 (13) 15 (17) r (1.erme), 1 kast, 1 r, 1 kast, 26 (30) 34 (38) r (ryggen), 1 kast, 1 r, 1 kast, 11 (13) 15 (17) r (2.erme), 1 kast, 1 r, 1 kast, 10 (12) 14 (16) r (andre forstykke), 6r (knappestolpe). (Sett evt. en maske­markør foran hver ”1 r” for å markere hvor raglanen er.)
2.p: 6 r, vrang til siste 6 m, 6 r.
3.p: 6r (knappestolpe), 11 (13) 15 (17) r (ene forstykke), 1 kast, 1 r, 1 kast, 13 (15) 17 (19) r (1.erme), 1 kast, 1 r, 1 kast, 28 (32) 36 (40) r (ryggen), 1 kast, 1 r, 1 kast, 13 (15) 17 (19) r (2.erme), 1 kast, 1 r, 1 kast, 11 (13) 15 (17) r (andre forstykke), 6r (knappestolpe).
4.p: som 2.p

Fort­sett slik med å øke 1 m på hver side av den rette masken mel­lom kas­tene til du har 59 (65) 71 (77) m på hvert erme når du teller fra og med kast til kast.
Sett ermemaskene på en tråd.
Strikk bolen først.
Strikk glattstrikk 14 (16) 18 (20) cm.
Strikk 6 (6) 7 (7) riller. Fell av.

Strikk så ermene.
Plukk opp ermemaskene, 59 (65) 71 (77) m, plukk opp ca 4 masker på bolen ved ermet. Strikk rundt i glattstrikk. Fell 2 m midt under ermet hver 6. omg. til du har 48 (52) 56 (60) m igjen. Strikk til ermet måler 15 (16) 17 (18) cm.
Strikk 6 (6) 7 (7) riller. Fell av.

Strikk 2. erme lik.
Sett i knap­per og fest alle trådene.

Denne opp­skriften kan vari­eres i det uen­delig. Med farger, striper, hullmøn­ster, flet­ter, osv. Det er kun din fan­tasi som set­ter grenser. Ved å besøke denne hjemmes­i­den: http://​strikkestua​.blog​drive​.com/ og se under ”Kids” i ven­stre side under Pic­ture­trail, vil du se noen vari­asjoner J Si gjerne fra om der finnes feil i oppskriften!

* Hvis du vil ha genser med knappestolpe i stedet for jakke gjør du slik:
Når du har strikket 2 knap­phull + 4 riller (eller så lang du vil ha knappestolpen), tar du de siste 6 m på en ekstra pinne. Hold rund­pin­nen sam­let, og hold disse 6 m bak de 6 første m på rund­pin­nen. Strikk disse maskene sm, en fra rund­pin­nen, en fra ekstrap­in­nen, slik at de 12 m blir til 6 m. Neste omg. strikkes rundt i glattstrikk, men når du kom­mer til knappestolpen strikkes det 6 m vr over knappestolpen bare denne ene gan­gen. ( Det kan bli et lite hull mel­lom bolen og starten på knappestolpen, i så fall plukker du opp trå­den mel­lom her, vrir den på pin­nen og strikker den sam­men med 1.m på knappestolpen.

Den rosa jakken har et enkelt flet­temøn­ster med per­ler:
1.p: 1 vr, strikk den 2. masken på ven­stre pinne rett, så den første, strikk den 2. masken på pin­nen vridd
rett, så den første, 1 vr.
2.p: 1 vr, 4 r, 1 vr.
3.p: som 2. p.
4.p: 1 vr, 2 r, plasser perle, 2 r, 1 vr.
Fort­sett som dette, men strikk en runde med flet­temøn­ster UTEN perle mel­lom hver gang. Ha denne flet­ten alene, eller sett flere flet­ter ved siden av hveran­dre. Jeg hadde 2 på forstykkene og ermene og 3 på ryggen, da uten per­ler på ryggen.

På denne måten kan opp­skriften vari­eres i det uen­delige. Med hjerter, hullmøn­ster, høns­es­trikk, flet­ter, striper, osv. Bruk f. eks. en annen opp­skrift som du liker møn­steret på!

© Vigdis Marie Design

pictureca4fvv98.jpg

Størrelser: 6-9 mnd, (1 år), 2 år, (3 år)
Garnforbruk: 1, (litt over 1), 1 ½, (2) nøster
Materiale: Opal, 4 tr. sokkegarn, 100 g = 425m, men annet garn med samme strikkefasthet kan benyttes.
Pinner: Rundpinne nr 2 ½, strømpepinner nr. 2 ½
Evt. tilbehør: Maskemarkører til merking av raglan/mønster, knapper, evt.
perler, bånd, blomster…

Det lønner seg alltid å lese gjennom oppskriften før en starter på arbeidet.
På slutten av oppskriften har jeg laget en tabell over de 4 størrelsene, den gjør det enkelt når du skal strikke neste jakke/genser, og allerede vet fremgangsmåten.Legg opp 84 (96) 108 (120) m på pinne nr 2 ½.
Strikk etter diagrammet 6 (6) 7 (7) riller (rettstrikk frem og tilbake) MEN husk: etter 2 riller strikkes et knapphull slik:
1 r, 2 r sm, 2 kast, 2 vr.r sm. Kastene strikkes 1 r, 1 vr.r neste omg.
Neste knapphull lages etter 10 nye riller.
Les avsnittet merket med * på slutten av oppskriften om du vil strikke genser med knappestolpe.
Deretter strikkes det slik:
1.p: 6r (knappestolpe), 10 (12) 14 (16) r (ene forstykke), 1 kast, 1 r, 1 kast, 11 (13) 15 (17) r (1.erme), 1 kast, 1 r, 1 kast, 26 (30) 34 (38) r (ryggen), 1 kast, 1 r, 1 kast, 11 (13) 15 (17) r (2.erme), 1 kast, 1 r, 1 kast, 10 (12) 14 (16) r (andre forstykke), 6r (knappestolpe). (Sett evt. en maskemarkør foran hver ”1 r” for å markere hvor raglanen er.)
2.p: 6 r, vrang til siste 6 m, 6 r.
3.p: 6r (knappestolpe), 11 (13) 15 (17) r (ene forstykke), 1 kast, 1 r, 1 kast, 13 (15) 17 (19) r (1.erme), 1 kast, 1 r, 1 kast, 28 (32) 36 (40) r (ryggen), 1 kast, 1 r, 1 kast, 13 (15) 17 (19) r (2.erme), 1 kast, 1 r, 1 kast, 11 (13) 15 (17) r (andre forstykke), 6r (knappestolpe).
4.p: som 2.p

Fortsett slik med å øke 1 m på hver side av den rette masken mellom kastene til du har 59 (65) 71 (77) m på hvert erme når du teller fra og med kast til kast.
Sett ermemaskene på en tråd.
Strikk bolen først.
Strikk glattstrikk 14 (16) 18 (20) cm.
Strikk 6 (6) 7 (7) riller. Fell av.

Strikk så ermene.
Plukk opp ermemaskene, 59 (65) 71 (77) m, plukk opp ca 4 masker på bolen ved ermet. Strikk rundt i glattstrikk. Fell 2 m midt under ermet hver 6. omg. til du har 48 (52) 56 (60) m igjen. Strikk til ermet måler 15 (16) 17 (18) cm.
Strikk 6 (6) 7 (7) riller. Fell av.

Strikk 2. erme lik.
Sett i knapper og fest alle trådene.

Denne oppskriften kan varieres i det uendelig. Med farger, striper, hullmønster, fletter, osv. Det er kun din fantasi som setter grenser. Ved å besøke denne hjemmesiden: http://strikkestua.blogdrive.com/ og se under ”Kids” i venstre side under Picturetrail, vil du se noen variasjoner J Si gjerne fra om der finnes feil i oppskriften!

* Hvis du vil ha genser med knappestolpe i stedet for jakke gjør du slik:
Når du har strikket 2 knapphull + 4 riller (eller så lang du vil ha knappestolpen), tar du de siste 6 m på en ekstra pinne. Hold rundpinnen samlet, og hold disse 6 m bak de 6 første m på rundpinnen. Strikk disse maskene sm, en fra rundpinnen, en fra ekstrapinnen, slik at de 12 m blir til 6 m. Neste omg. strikkes rundt i glattstrikk, men når du kommer til knappestolpen strikkes det 6 m vr over knappestolpen bare denne ene gangen. ( Det kan bli et lite hull mellom bolen og starten på knappestolpen, i så fall plukker du opp tråden mellom her, vrir den på pinnen og strikker den sammen med 1.m på knappestolpen.

Den rosa jakken har et enkelt flettemønster med perler:
1.p: 1 vr, strikk den 2. masken på venstre pinne rett, så den første, strikk den 2. masken på pinnen vridd
rett, så den første, 1 vr.
2.p: 1 vr, 4 r, 1 vr.
3.p: som 2. p.
4.p: 1 vr, 2 r, plasser perle, 2 r, 1 vr.
Fortsett som dette, men strikk en runde med flettemønster UTEN perle mellom hver gang. Ha denne fletten alene, eller sett flere fletter ved siden av hverandre. Jeg hadde 2 på forstykkene og ermene og 3 på ryggen, da uten perler på ryggen.

På denne måten kan oppskriften varieres i det uendelige. Med hjerter, hullmønster, hønsestrikk, fletter, striper, osv. Bruk f. eks. en annen oppskrift som du liker mønsteret på!

© Vigdis Marie Design


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

One Response to “Genser/jakke raglan!”

  1. Unquestionably imagine that that you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest factor to have in mind of. I say to you, I certainly get irked even as other folks think about issues that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing without having side-effects , folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

Leave a Reply