MY KOOL-AID farging/ dyeing

Readability

MY KOOL-AID farging/ dyeing

 • Jeg har laget denne siden for at jeg ikke selv skal glemme hvor­dan jeg gjorde dette. Skulle du ha kom­mentarer ti noe av det, set­ter jeg pris på å høre. Kan­skje du har andre erfaringer?
 • Dette er altså måten jeg farger garn med Kool-​Aid på, ved bruk av microen. (Jeg har prøvd å være veldig 1, 2, 3, for gjøre det så enkelt som mulig.)
 • Først av alt må du vinde opp gar­net ditt på en gar­nvinde for å lage en hes­pel. Dessto større gar­nhes­pelet blir, dessto lengre kan du få stripeef­fek­ten på gar­net. Eller du kan bruke to stoler (eller spikre opp noen spiker på veg­gene dine.…) Knytt garn rundt hes­pe­len 2 plasser, ikke for hardt, da kan det lett bli hvite striper akku­rat der. Hver gang du leg­ger gar­net i vann, holder du rundt en av disse knutene, da får du ikke uss i gar­net.
 • I have made this page mostly for myself, so I don’t for­get how I did it. If you have any com­ments I’d love to hear them. Maybe you have other experiences?
 • This is how I dye my yarn with Kool-​Aid, using the micro-​oven. (I’ve tried to be very 1, 2, 3, to make it as easy as pos­si­ble.)
 • First of all you have to use a swift and wind up your yarn. The larger wind­ing, the longer stripes you get. You can also use chairs to wind the yarn, (or put some nails on your wall.….) Tie some yarn round the wound up yarn in 2 places. Not too hard, you’ll get white stripes. Every time you put the shein in water, hold on one of those places. In that way your yarn won’t get tan­gled up!

picture1.jpg

 • Dette er vel stort sett det du trenger for å starte opp: Vask, varmt vann, micro-​bolle, Kool-​Aid, kop­per til å blande i, noe å røre med, hansker, eddik, ullvaskemiddel.
 • This is basicly what you need to start: Sink, hot water, a micro-​bowl, Kool-​Aid, cups to blend it in, some­thing to stir with, gloves, vine­gar, wool deter­gent.

picture21.jpg

 • Bløt­legg gar­net i varmt vann; bruk samme temer­atur gjen­nom hele prossessen, (altså hver gang du skyller/​vasker gar­net). Så varmt at du nesten ikke kare å ha hen­dene i det. Vri så ut alt vannet.
 • Start by soak­ing the yarn in warm water; I use the same tem­per­a­ture through the whole process, (that is every time I soak/​rinse the yarn). So hot I almost can’t have my fin­gers in it. Then squeeze all the water out.

picture3.jpg

 • Legg gar­net i en micro-​sikker bolle. Dessto store, dessto enklere, mener jeg. Når du plasserer gar­net, legg det langs kan­tene. Det er letteste meto­den i starten.
 • Put the shein in a micro-​proof bowl, the big­ger, the eas­ier. When you put it in the bowl, place the yarn round the sides of it. It’s the eas­i­est way in the start.

picture4.jpg

 • Bland far­gene du vil ha. Jeg bruker små plastikk-​glass og en liten visp/​gaffel. Hell først oppi pul­veret og hell på vann direkte fra vannkok­eren. Rør godt ut i pul­veret. Pass på at alt er oppløst.
 • Mix the col­ors you want to use. I use small plas­tic cups and a small whisk. Pore Kool-​Aid in the cup first and then add water from a water­cooker. Make sure all the Kool-​Aid is mixed.

picture5.jpg

 • Bruk hansker.…gjett hvor­for? Erfar­ing??? Det er i alle fall lurt å gjøre det de første gan­gene, om ikke du liker mul­ti­fargede hen­der, da?
 • Use gloves.…guess why? expe­ri­ence??? It’s smart doing it the first times, unless you like mul­ti­col­ored hands?

picture6.jpg

 • Ønsker du ens­far­get garn er det enkelt, hell bare over den far­gen du vil ha! • Skal du ha fler­far­get garn, holder du bollen opp litt i den ene siden og heller farge over gar­net, når du ser at far­gen har trukket inn, snur du bollen og holder den opp i den andre siden og heller en ny farge der. Jeg anbe­faler å starte med 2 farger.
 • If you want a sin­gle col­ored yarn, you sim­ply pore the mix on your yarn. • If you want the yarn multi-​colored, you tilt the bowl and sim­ply pore some of the Kool-​Aid on a part of the yarn. When you see the color has soaked in, tilt the bowl in another direc­tion and pore another color on. I rec­om­mend 2 col­ors the first time.….

picture7.jpg

 • Neste farge på samme måte, til du har de far­gene du vil ha. Men min erfar­ing er: gjør det så enkelt som mulig, det KAN fak­tisk bli for mye farge!
 • Next color in the same way, until you have the col­ors you want. But my expe­ri­ence is: do it as plain as posible,there might be too many colors!

 • picture9.jpg picture10.jpg

  • Tre farger, klar for microen. Plasser bollen i microen, kjør i 2 min., hvil i 2 min. (med døren åpen), kjør i 2 min., hvil i 2 min., kjør i 2 min., hvil i 2 min.

  • Three col­ors, ready for the micro. Place the bowl in the micro, heat for 2 min., rest (with the door open) 2 min., heat 2 min., rest 2 min, heat 2 min., rest 2 min.
  • picture11.jpg

 • Så ”heller” du gar­net oppi en stor bolle med varmt vann tilsatt eddik (jeg bruker kjøkken­vasken og har ikke hatt noen prob­le­mer med det). Mange er uenig med bruk av eddik, jeg har fun­net ut at enkelte gar­ntyper fak­tisk trenger det, og synes det da er enklere å bruke det i alt. Det tar også bort litt av lukta… Skyll gar­net i dette van­net ved bare å løfte litt opp og ned i det, idet du holder rundt en av knutene. Vri ut alt vannet.
 • “Pore” the shein into a bowl with hot water added vine­gar (I use my sink, haven’t had any prob­lems with that). Many dis­agree with the vine­gar, but I have found out that some yarns really need it, so I use it on all of it. It also takes away a lit­tle of the smell… Lift the shein up and down sev­eral times, hold­ing on one of the places where you tied up the yarn in the begin­ning. Squeeze out all the water.
 • picture13.jpg

  · Husk når du skyller det at du bare løfter litt opp og ned i det, idet du holder rundt en av knutene.

  · Remem­ber hold­ing on one of the places where you tied up the yarn in the begin­ning while wash­ing the yarn.

  picture14.jpg

 • ”Vask” gar­net i Milo, bare løft det opp og ned og klem litt på det, og tilslutt skyller du det i rent vann. Skulle gar­net slippe farge, skyll det i eddik­vann tilslutt. Bruk samme van­ntem­per­atur hele veien.
 • ”Wash” the yarn in the sink, in deter­gent meant for wool (just lift it up and down and squeeze it a lit­tle), and at last rinse it in pure water. If the col­ors should bleed in the last water, add some vine­gar to it. Use the same tem­per­a­ture all the way through the process.
 • picture15.jpg

  • Vri ut alt van­net for siste gang og heng opp gar­net til tørk.
  • Squeeze out all the water for the last time, and hang up the yarn to dry.

 • Jeg har laget denne siden for at jeg ikke selv skal glemme hvordan jeg gjorde dette. Skulle du ha kommentarer ti noe av det, setter jeg pris på å høre. Kanskje du har andre erfaringer?
 • Dette er altså måten jeg farger garn med Kool-Aid på, ved bruk av microen. (Jeg har prøvd å være veldig 1, 2, 3, for  gjøre det så enkelt som mulig.)
 •   Først av alt må du vinde opp garnet ditt på en garnvinde for å lage en hespel. Dessto større garnhespelet blir, dessto lengre kan du få stripeeffekten på garnet. Eller du kan bruke to stoler (eller spikre opp noen spiker på veggene dine….) Knytt garn rundt hespelen 2 plasser, ikke for hardt, da kan det lett bli hvite striper akkurat der. Hver gang du legger garnet i vann, holder du rundt en av disse knutene, da får du ikke uss i garnet.
   
 • I have made this page mostly for myself, so I don’t forget how I did it. If you have any comments I’d love to hear them. Maybe you have other experiences?
 • This is how I dye my yarn with Kool-Aid, using the micro-oven. (I’ve tried to be very 1, 2, 3,  to make it as easy as possible.)  
 •  First of all you have to use a swift and wind up your yarn. The larger winding, the longer stripes you get. You can also use chairs to wind the yarn, (or put some nails on your wall…..) Tie some yarn round the wound up yarn in 2 places. Not too hard, you’ll get white stripes. Every time you put the shein in water, hold on one of those places. In that way your yarn won’t get tangled up! 

picture1.jpg 

 • Dette er vel stort sett det du trenger for å starte opp: Vask, varmt vann, micro-bolle, Kool-Aid, kopper til å blande i, noe å røre med, hansker, eddik, ullvaskemiddel.
 • This is basicly what you need to start: Sink, hot water, a micro-bowl, Kool-Aid, cups to blend it in, something to stir with, gloves, vinegar, wool detergent. 

picture21.jpg 

 • Bløtlegg garnet i varmt vann; bruk samme temeratur gjennom hele prossessen, (altså hver gang du skyller/vasker garnet). Så varmt at du nesten ikke kare å ha hendene i det. Vri så ut alt vannet.
 • Start by soaking the yarn in warm water; I use the same temperature through the whole process, (that is every time I soak/rinse the yarn). So hot I almost can’t have my fingers in it. Then squeeze all the water out. 

 picture3.jpg 

 • Legg garnet i en micro-sikker bolle. Dessto store, dessto enklere, mener jeg. Når du plasserer garnet, legg det langs kantene. Det er letteste metoden i starten.
 • Put the shein in a micro-proof bowl, the bigger, the easier. When you put it in the bowl, place the yarn round the sides of it. It’s the easiest way in the start. 

picture4.jpg 

 • Bland fargene du vil ha. Jeg bruker små plastikk-glass og en liten visp/gaffel. Hell først oppi pulveret og hell på vann direkte fra vannkokeren. Rør godt ut i pulveret. Pass på at alt er oppløst.
 • Mix the colors you want to use. I use small plastic cups and a small whisk. Pore Kool-Aid in the cup first and then add water from a watercooker. Make sure all the Kool-Aid is mixed.

picture5.jpg

 • Bruk hansker….gjett hvorfor? Erfaring??? Det er i alle fall lurt å gjøre det de første gangene, om ikke du liker multifargede hender, da?
 • Use gloves….guess why? experience??? It’s smart doing it the first times, unless you like multicolored hands?

 picture6.jpg 

 • Ønsker du ensfarget garn er det enkelt, hell bare over den fargen du vil ha! • Skal du ha flerfarget garn, holder du bollen opp litt i den ene siden og heller farge over garnet, når du ser at fargen har trukket inn, snur du bollen og holder den opp i den andre siden og heller en ny farge der. Jeg anbefaler å starte med 2 farger.
 • If you want a single colored yarn, you simply pore the mix on your yarn. • If you want the yarn multi-colored, you tilt the bowl and simply pore some of the Kool-Aid on a part of the yarn. When you see the color has soaked in, tilt the bowl in another direction and pore another color on. I recommend 2 colors the first time….. 

picture7.jpg

 •  Neste farge på samme måte, til du har de fargene du vil ha. Men min erfaring er: gjør det så enkelt som mulig, det KAN faktisk bli for mye farge!
 • Next color in the same way, until you have the colors you want. But my experience is: do it as plain as posible,there might be too many colors!

 •    picture9.jpg  picture10.jpg 

  • Tre farger, klar for microen. Plasser bollen i microen, kjør i 2 min., hvil i 2 min. (med døren åpen), kjør i 2 min., hvil i 2 min., kjør i 2 min., hvil i 2 min.

  • Three colors, ready for the micro. Place the bowl in the micro, heat for 2 min., rest (with the door open) 2 min., heat 2 min., rest 2 min, heat 2 min., rest 2 min.
  •  picture11.jpg  

    

   

 • Så ”heller” du garnet oppi en stor bolle med varmt vann tilsatt eddik (jeg bruker kjøkkenvasken og har ikke hatt noen problemer med det). Mange er uenig med bruk av eddik, jeg har funnet ut at enkelte garntyper faktisk trenger det, og synes det da er enklere å bruke det i alt. Det tar også bort litt av lukta… Skyll garnet i dette vannet ved bare å løfte litt opp og ned i det, idet du holder rundt en av knutene. Vri ut alt vannet.
 • “Pore” the shein into a bowl with hot water added vinegar (I use my sink, haven’t had any problems with that). Many disagree with the vinegar, but I have found out that some yarns really need it, so I use it on all of it. It also takes away a little of the smell… Lift the shein up and down several times, holding on one of the places where you tied up the yarn in the beginning. Squeeze out all the water.
 •   picture13.jpg

  ·      Husk når du skyller det at du bare løfter litt opp og ned i det, idet du holder rundt en av knutene.

  ·      Remember holding on one of the places where you tied up the yarn in the beginning while washing the yarn.

     picture14.jpg 

 • ”Vask” garnet i Milo, bare løft det opp og ned og klem litt på det, og tilslutt skyller du det i rent vann. Skulle garnet slippe farge, skyll det i eddikvann tilslutt. Bruk samme vanntemperatur hele veien.
 • ”Wash” the yarn in the sink, in detergent meant for wool (just lift it up and down and squeeze it a little), and at last rinse it in pure water. If the colors should bleed in the last water, add some vinegar to it. Use the same temperature all the way through the process.
 •  picture15.jpg 

  •  Vri ut alt vannet for siste gang og heng opp garnet til tørk.  
  •  Squeeze out all the water for the last time, and hang up the yarn to dry.