ME!!!

Readability

ME!!!

engel1.jpg

Her er jeg! I egen per­son til og med. De fleste inn­legg blir først skrevet på norsk og så på engelsk, i alle fall nå.

Og hvem jeg er? Vigdis, bor i Kris­tiansand i Norge, er 50+, gift med en fan­tastisk mann, har 5 vok­sne, gifte barn og 11 barnebarn.

Jeg liker å holde på med hån­dar­beide, mange slags. Ble uføretrygdet etter et hjer­nes­lag i 2003, i til­legg til at jeg har fibromyalgi og reuma­tisme. Der­for pas­set det godt at hån­dar­beide gir meg så mye. Til å beg­ynne med var det mye jeg ikke klarte, men etter­hvert klarer jeg det meste. Min mann, 55+, fikk diag­nosen Parkin­son i 2007 og er også hjemme. Heldigvis er han glad i å lage kniver og har laget et deilig “Værk­sted” for oss. Der kan vi spikke og strikke og veve alt vi vil, så vi har det godt!

Håper du liker deg her, gi meg gjerne tilbakemeldinger.

Beste hilsen Vigdis fra Norge

Here I am! Per­son­ally! All entries will be writ­ten in Nor­we­gian first and then in Eng­lish, at least for now.

And who I am? Vigdis, live in Kris­tiansand in Nor­way, I am 50+, mar­ried to a won­der­ful man, 5 grown-​up, mar­ried kids and 11 grand­chil­dren.

I love craft­ing, all kinds. Became retired after a stroke in 2003, and have Fibromyal­gia. So it was really good to have all the crafting-​scills stored inside 🙂 It wasn’t easy at first, but I kept on try­ing and can do mostly what­ever I want to now. My hus­band, age 55, has Parkin­son (in 2007), and is retired as well. For­tu­nately he loves mak­ing knives. He has made a really great work­shop for us, we call it “Værk­st­edet”, where we can knit and carve and weave when­ever we want to! So we are blessed!
Hope you enjoy this site. I’d love to hear comments!
Love Vigdis from Norway

engel1.jpg

Her er jeg! I egen person til og med. De fleste innlegg blir først skrevet på norsk og så på engelsk, i alle fall nå.

Og hvem jeg er? Vigdis, bor i Kristiansand i Norge, er 50+, gift med en fantastisk mann, har 5 voksne, gifte barn og 11 barnebarn.

Jeg liker å holde på med håndarbeide, mange slags. Ble uføretrygdet etter et hjerneslag i 2003, i tillegg til at jeg har fibromyalgi og reumatisme. Derfor passet det godt at håndarbeide gir meg så mye. Til å begynne med var det mye jeg ikke klarte, men etterhvert klarer jeg det meste. Min mann, 55+, fikk diagnosen Parkinson i 2007 og er også hjemme. Heldigvis er han glad i å lage kniver og har laget et deilig «Værksted» for oss. Der kan vi spikke og strikke og veve alt vi vil, så vi har det godt!

Håper du liker deg her, gi meg gjerne tilbakemeldinger. 

Beste hilsen Vigdis fra Norge

Here I am! Personally!  All entries will be written in Norwegian first and then in English, at least for now.

And who I am? Vigdis, live in Kristiansand in Norway, I am 50+, married to a wonderful man, 5 grown-up, married kids and 11 grandchildren.

I love crafting, all kinds. Became retired after a stroke in 2003, and have Fibromyalgia. So it was really good to have all the crafting-scills stored inside 🙂 It wasn’t easy at first, but I kept on trying and can do mostly whatever I want to now. My husband, age 55, has Parkinson (in 2007), and is retired as well. Fortunately he loves making knives. He has made a really great workshop for us, we call it «Værkstedet», where we can knit and carve and weave whenever we want to! So we are blessed!
 
Hope you enjoy this site. I’d love to hear comments!
Love Vigdis from Norway